โครงการศุภาลัยไพรด์บางนา-ลาดกระบัง 55/429 หมู่ 2 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

United State of America

การทำวีซ่าอเมริกา

ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ธุรกิจ

เอกสารที่ต้องเตรียม :

 • Einstein College of Australia
 • Adelaide College Of Technology
 • Central Queensland University
 • Edith Cowan University
 • Trison Business College
 • Australian Nationwide College
 • Cambridge College International
 • Brisbane College of Australia
 • Perth Institute of business & Tech
 • New England Institute
 • Northern Sydney Institute
 • Western Sydney Institute

รายละเอียดค่าใช้จ่าย :

รายละเอียดค่าใช้จ่าย STANDARD PLUS PREMIUM
- ผู้ใหญ่
- เด็กอายุ 6-11 ปี
- เด็กต่ำกว่า 6 ปี
5,000
2,000
0.00
5,000
2,000
0.00
5,000
2,000
0.00
ค่า SMS
ค่า Courier
ค่าบริการให้คำปรึกษา
ค่ากอร์กแบบฟอร์ม
ค่าแปลเอกสาร
ค่าบริการเร่งด่วน
ราคา 7,000 9,000 12,000

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

ควรเผื่อระยะเวลาในการยื่นเสมอ โดยปกติสามารถยื่นล่วงหน้า 90 วันก่อนการเดินทาง อย่างช้าสุดควรยื่นอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันเดินทาง

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับครอบคลุมวันเดินทางกลับ

ไม่ยุ่งยากหากใช้บริการกับเรา เพราะท่านจะเตรียมเอกสารหลักๆ แค่ 3 ส่วน

เอกสารส่วนตัว เตรียมพร้อมง่ายที่สุด สำเนาทะเบียนบ้าน สมรส/หย่า/มรณบัตร เปลี่ยนชื่อ-สกุล

เอกสารการงาน เจ้าของแนบหนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนการค้าได้เลย
- กรณีลูกจ้างหรือนักเรียนแค่ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษจากต้นสังกัด ต้องมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของที่ทำงาน ระบุชื่อสกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน และวันลาให้ครบ
- กรณีเกษียณ แนบบัตรข้าราชการเกษียณ
- กรณีอาชีพอิสระ แนบจดหมายชี้แจงระบุชื่อ ที่อยู่ วันที่เริ่มกิจการ รายละเอียดการดำเนินกิจการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รูปถ่าย หากท่านมีใบเสียภาษีสามารถแนบเพิ่มเติมได้
- กรณีแม่บ้าน ไม่มีอาชีพ แนบจดหมายชี้แจงตนเอง ระบุเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีอาชีพ ใครเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดู มักจะต้องแนบเอกสารของบุคคลอื่นให้ช่วยออกค่าใชจ่าย

เอกสารการเงิน รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
หากรายได้ไม่เพียงพอต้องแนบจดหมายของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุความสัมพันธ์พร้อมแนบเอกสารการเงิน สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หลักฐานความสัมพันธ์ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส

สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านพ่อและแม่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางพ่อและแม่
หากไม่ได้เดินทางพร้อมทั้งพ่อและแม่ รวมถึงไม่ได้ยื่นวีซ่าพร้อมพ่อและแม่ ต้องมีหนังสือจากทางอำเภอ หรือใบปค.14 หรือสลักหลังใบหย่า
หากไปกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ ต้องระบุความสัมพันธ์ และแนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบุคคลที่ 3 มาด้วย

ยื่นได้ ท่านสามารถเขียนจดหมายอธิบายสถานะเกี่ยวกับตนเองได้ กรณีที่ท่านมีรายได้ไม่พอ สามารถให้ญาติพี่น้องใกล้ชิด เป็นออกค่าใชจ่ายให้ให้ได้ แต่เอกสารที่เป็นทางการจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเอกสารการงานเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาว่าท่านมีความมั่นคงและมีภาระผูกพันธ์ที่จะกลับมาประเทศไทยมากแค่ไหน

อาชีพอิสระ ระบุชื่อ ที่อยู่ วันที่เริ่มกิจการ รายละเอียดการดำเนินกิจการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รูปถ่าย หากท่านมีใบเสียภาษีสามารถแนบเพิ่มเติมได้

อาชีพแม่บ้าน ไม่มีอาชีพ ระบุเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีอาชีพ ใครเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดู มักจะต้องแนบเอกสารของบุคคลที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายให้

ตามหลักท่านควรมีรายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือน ยอดเงินคงเหลือเหมาะสมครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปและควรมีรายได้สัมพันธ์กับการงานที่ท่านยื่นด้วย
หากไม่เพียงพอ ท่านสามารถให้ญาติทางตรง เช่น พ่อแม่พี่น้องลูก ออกค่าใช้จ่ายให้ได้

หากมีข้อสงสัยนอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางนี้